INTEGRITETSPOLICY

ANGELÄGET FASTIGHETSFÖRMEDLING

Vi är angelägna om ditt förtroende för oss.
Angeläget Fastighetsförmedling vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och rätt rutiner för hantering av personuppgifter.

Det är angeläget för oss att du känner dig bekväm och så trygg som möjligt med vår hantering av dina personuppgifter.

Det är därför viktigt för oss att du läser igenom texten nedan noga.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter för nedan angivna ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling.

Säljare

I samband med att du som säljare av en bostad anlitar Angeläget Fastighetsförmedling för att förmedla bostaden behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Potentiell säljare

Om du tar kontakt med Angeläget Fastighetsförmedling för att begära värdering av en bostad eller för att vi ska kunna lämna erbjudanden till dig behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Köpare

I samband med att du köper en bostad som Angeläget Fastighetsförmedling förmedlar behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Spekulanter

I samband med att du kontaktar Angeläget Fastighetsförmedling avseende objekt du är intresserad av behandlar vi dina personuppgifter enligt följande.

Användare av webbplatsen

När du besöker Angeläget Fastighetsförmedlings webbplats behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Övriga behandlingar

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som vi behöver uppgifterna för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Varifrån samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från olika källor:

Dig själv

I samband med att du kontaktar oss för ett värderings- och förmedlingsuppdrag eller för att utföra en tjänst, t.ex. värdering, anmäler intresse för ett visst objekt, går på visning, lämnar ett bud på ett objekt eller kontaktar oss samlar vi in de uppgifter från dig som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra det aktuella uppdraget, tillhandahålla tjänsten eller besvara din förfrågan.

Offentliga register

I förekommande fall samlar vi i samband med ett uppdrag in uppgifter från offentliga register, t.ex. Lantmäteriet och Skatteverket.

Exempel på uppgifter som vi hämtar från offentliga register för detta syfte är fastighetsinformation.

För att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade samkör vi även regelbundet vårt kundregister mot folkbokföringsregistret.

Bostadsrättsförening

I samband med genomförande av ett uppdrag kan vi samla in uppgifter från den bostadsrättsförening som objektet tillhör.

Uppgifter som vi hämtar från bostadsrättsföreningen är namn, personnummer, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer, uppgifter om bolån.

Till vilka mottagare överför vi personuppgifter?

Vi delar när det är nödvändigt dina personuppgifter med olika mottagare:

Säljare

När vi är skyldiga enligt fastighetsmäklarlagen lämnar ut vi ut personuppgifter i budförteckning och spekulantförteckning till säljaren.


Samarbetspartners

För att erbjuda boenderelaterade produkter och tjänster såsom mäklartjänster, bolån, försäkringar etc. delar vi uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter till våra samarbetspartners. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt och våra samarbetspartners berättigade intresse av att erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster.

Banker

I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera förmedlingen av bostaden. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet med säljaren. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen.

Fastighetsmäklarinspektionen

På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är skyldig enligt lag att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet. Behandlingen är således nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Mäklarstatistik och Hemnet

Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med maklarstatisik.se och hemnet.se. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Angeläget Fastighetsförmedling och vår verksamhet.

Byggherre och bostadsrättsförening

I samband med ett förmedlingsuppdrag delar vi, beroende på objektet, uppgifter med byggherren och bostadsrättsföreningen. Uppgifter som vi delar med dessa mottagare är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster, såsom fotografering och trycksaker. Tjänsteleverantörerna får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan, t.ex. myndigheter, om det är nödvändigt för vissa syften.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att:

Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för di- rektmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss.

Från och med den 25 maj 2018 har du även utöver ovanstående rättigheter även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, följande rättigheter.

Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt att begära begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt till dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal, t.ex. uppdragsavtal och som du själv har tillhandahållit till oss, vilket normalt sett omfattar uppgift om namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter framgår nedan. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål.

Kontaktuppgifter

Angeläget Fastighetsförmedling AB, 559019-4220

Postadress: Pontonjärvägen 10, 961 43 Boden / Södra Kungsgatan 4 B , 972 35 Luleå

E-post: info@angelaget.se

Telefonnummer: 0921-567 77 / 0920-611 10

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

E-post: erik.kihlman@angelaget.se